ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Alleen onze hiernavolgende verkoopsvoorwaarden zijn rechtsgeldig tussen partijen niettegenstaande strijdige algemene bijzondere voorwaarden die zouden kunnen vervat zijn in de aankooporders of andere documenten van de koper.

 

  1. Offertes en bestellingen: Alle offertes worden geheel vrijblijvend onzerzijds De bestellingen verbinden ons enkel na schriftelijke bevestiging. Bij gebrek aan betwisting of rechtmatig betekend door de koper binnen de 2 dagen vanaf datum van ontvangst van de orderbevestiging(email) of ondertekening van de bestelbon, kan geen enkele vergissing of nalatigheid ons verweten worden en kan dus geen enkele bestelling nog geannuleerd worden, behoudens ons schriftelijk akkoord. Bestellingen worden onmiddellijk uitgeleverd van zodra deze ter beschikking zijn in ons magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor bestellingen, die om welke reden dan ook, niet kunnen worden uitgeleverd en die bijgevolg door ons moeten worden gestockeerd, zullen er kosten worden aangerekend. De prijzen die wij in rekening brengen zijn steeds deze die geldig zijn op het ogenblik van levering. Behoudens uitdrukkelijke tegengestelde overeenkomst, kunnen ze elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht herzien worden. Studies, berekeningen en offertes worden door ons louter als service aangeboden, zij houden echter geen enkele verantwoordelijkheid van onzentwege in. Concepten, voorontwerpen, uitvoeringsplannen, enz…, blijven uitsluitend eigendom van Lomattec, aldus kan bij misbruik het “intellectueel recht” worden ingeroepen en een vergoeding worden aangerekend, in verhouding met de gemaakte kosten.

 

  1. Levering: De leveringstermijn is die welke staat opgegeven op de orderbevestiging of bestelling, maar is nooit absoluut gegarandeerd. Het niet naleven van deze termijn kan dus nooit de verbreking van de overeenkomst tot gevolg hebben, noch uitbetaling van schadevergoeding ten welke titel ook. Wij blijven vrij van verantwoordelijkheid in geval van vertraging te wijten aan onze leveranciers alsmede in geval van overmacht; voor de bestellingen van eventuele eindklanten is artikel 32,4° van de Wet op de Handelspraktijken van Transportkosten(België) worden aangerekend bij

levering van minder dan € 500 netto, met uitzondering van buizen en toebehoren vanaf

€ 1000 netto. Uitzonderingen worden steeds op de offerte of orderbevestiging vermeld. Eventuele transportkosten ons aangerekend door leveranciers worden integraal doorverrekend naar de koper. Leveringen gebeuren steeds op het gelijkvloers; leveringen op de werf geschieden enkel langs berijdbare weg op risico van de koper, zelfs in geval van “franco levering” en worden verstaan onder onmiddellijke lossing van de goederen door de werklui van de koper, de koper zelf, met behulp van de chauffeur. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor de schade veroorzaakt door vrachtwagens wegens het berijden van de werf, aan onderaardse leidingen, vergaarbakken en andere onzichtbare voorwerpen.

 

  1. Klachten: Elke klacht moet ons bereiken binnen de 3 dagen vanaf ontvangst der Zichtbare schade dient vermeld te worden op het vervoer document van de transporteur, bij gebreke daarvan worden eventuele schade claims afgewezen. Terugzendingen dienen eerst door ons schriftelijk te worden aanvaard en geschieden in dit geval franco op ons adres op risico en ten laste van de koper.

 

  1. Garantie: Voor de geleverde apparaten gelden enkel de garantievoorwaarden, bepaald door de fabrikant of Defecten tengevolge van installatie door onbevoegden zijn aanleiding tot vervallen van deze garantie. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele fabricagefouten en eventuele boeten en extra werkuren die daar zouden kunnen uit voortvloeien, zelfs al fungeren wij als tussenpersoon bij de levering of verkoop. Bij orders geplaatst door eindklanten en aanvaard ‘voor levering, plaatsing en facturatie” door één van onze klanten installateurs, blijft de verantwoordelijkheid bij deze installateur. Dit geldt ook voor de service, depannage na installatie. In elk geval dienen defecte toestellen al dan niet onder garantie op kosten afgegeven te worden in ons magazijn, ook het terug ophalen van het herstelde apparaat gebeurt door de koper op eigen kosten. Bij vermeende defecten waarbij onze tussenkomst overbodig blijkt of waarvan de oorzaak klaarblijkelijk ligt gij het ondeskundig installeren of gebruiken van de toestellen zullen werkuren en verplaatsing aangerekend worden.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud: De goederen of apparaten blijven onze uitsluitende eigendom tot gehele betaling van de Alle risico’s betreffende de verkochte waarden zijn ten laste van de koper, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud.

 

  1. Uitdrukkelijk ontbindend beding: De verkoop kan van rechtswege worden verbroken en dit zonder enige andere formaliteit dan een aanmaning gericht tot de koper per aangetekend schrijven, indien één van de verplichtingen van deze niet worden nageleefd of als er een risico bestaat en dit zelfs alvorens de uitvoering van de verplichting opeisbaar zou zijn.

 

  1. Betaling: Onze rekeningen dienen te Kortrijk contant en zonder korting betaald te worden, behoudens bijzondere afwijking door ons schriftelijk Wissels of andere handelseffecten vormen geen afwijking op deze bepaling. Eventuele schriftelijke toegestane kortingen op contante betaling gelden alleen wanneer de betaling gebeurt onder rembours of binnen de 8 dagen factuurdatum. Indien deze termijn wordt overschreden vorderen wij onmiddellijk het te weinig betaalde bedrag, vermeerderd met de gemaakte administratieve kosten. BTW is ten laste van de koper. De verwijlintresten bedragen 14% en zijn verschuldigd vanaf de factuurdatum en dit zonder aanmaning. In geval van niet betaling op het vastgestelde tijdstip, vermeld op de factuur zal het verschuldigd saldo van de facturen

verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% voor extra gerechtelijke kosten met een minimum van €15. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van

Kortrijk bevoegd.

 

  1. Goederen: Bestelde en geleverde goederen worden niet teruggenomen, noch door de leverancier, noch door de fabrikant, behalve stockartikelen welke in onze prijslijst vermeld, kunnen in onbeschadigde en zuivere toestand worden De retourvrachten dienen binnen de maand na aanlevering vrachtvrij in ons magazijn in Kortrijk aan te komen. Voor geïnspecteerde en teruggenomen goederen verlenen wij een creditnota voor de nettowaarde van de goederen, verminderd met 25% administratie-en behandelingskosten.